INDIVIDCOACHING  

Mulige utfordringer: Du opplever kanskje lav motivasjon, lav mestringsopplevelse eller dårlige relasjoner. Du sliter med negative tankemønstre, som hindrer deg i å sette deg mål eller nå ønskede resultater. 

Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg kan hjelpe deg med å rydde opp i tanke-, kommunikasjons- og og handlingsmønstre, utvikle større tro på deg selv og ta i bruk egne ressurser for å komme i en sterkere tilstand og nå egne mål. Med denne coachingen vil du oppleve at du blir tryggere på deg selv, tenker og handler mer konstruktivt og fremtidsrettet, setter og jobber med tøffere mål, blir modigere og mer åpen i samhandling med menneskene rundt deg.  

Coachingen starter med en livshjuls-, verdi- og ressurskartlegging. Ditt livshjul forteller om hvor godt fornøyd du er med ulike deler av livet ditt, mens ditt verdikart viser hvilke verdier som du styrer ditt liv etter. Ressurskartlegging avdekker dine «indre» ressurser som vil være relevante i din videre utvikling. Ut fra resultatet av undersøkelsene identifiserer vi hvilke endringer og handlinger som er nødvendige for at du skal nå dine mål. 

I den første og gratis samtalen (kartlegging og målsetting) blir vi kjent med hverandre, definerer ønsker og oppklarer gjensidige forventninger. 

«Den eneste personen du kan endre er deg selv»


UNGDOM-COACHING (15 - 26 år)

Mulige utfordringer: Du opplever kanskje at ungdomstiden er spesielt utfordrende, at du sliter med lav selvfølelse, motivasjon, mestringsopplevelse eller dårlige relasjoner med dine nærmeste, familie, venner eller kolleger. 

Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg kan hjelpe deg med å rydde opp i forholdene som er med å påvirke dine tanker, følelser og handlinger, slik at du kan nå dine mål knyttet utdanning, jobb og relasjoner. Jeg kan for eksempel være din samtalepartner og veileder dersom du opplever et negativt skolemiljø/arbeidsmiljø eller konflikter i familien, forholdet eller vennekretsen. Som et resultat av coachingen, vil du oppleve at du blir tryggere på deg selv som ungdom/ung voksen, at du klarer å forstå og styre dine og andres følelser, takler konflikter bedre og blir flinkere til å hevde deg på en mer konstruktive måter for deg selv og menneskene rundt deg. 

Coachingen starter med en undersøkelse av personlige verdier, erfaringer og vaner og hvordan disse påvirker din tilstand, mestringsopplevelse og relasjonsbygging. Deretter undersøker vi hva du selv mener er ditt eller andres ansvar for en god forberedelse til eller håndtering av voksenlivet. Det kan også bli med en undersøkelse av ditt livshjul. Livshjulet er et verktøy som kartlegger hvor godt fornøyd en person er med ulike deler av sitt liv. Ut fra resultatet av undersøkelsene identifiserer vi hvilke endringer og handlinger som er nødvendige for at du skal nå dine mål. 

I den første og gratis samtalen (kartlegging og målsetting) blir vi kjent med hverandre, definerer ønsker og oppklarer gjensidige forventninger.  

«Hvis noen har klart det, klarer du også det»


FORELDRECOACHING 

Mulige utfordringer: Du opplever kanskje utfordringer med å nå ut til og å kommunisere med ditt barn, håndtere dets atferd og veilede det til bedre fungering i hjemmet, skolen og fritid. 

Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg kan hjelpe deg med å forstå og justere dine egne tankemønstre og handlinger og på den måten opprettholde en konstruktiv samhandling med ditt barn. Som et resultat av denne typen coaching, vil du oppleve bedre kommunikasjon og samarbeid med ditt barn, blir flinkere til å ruste barnet ditt med nødvendige sosiale ferdigheter og øke ditt eget selvbilde som forelder. 

Coachingen starter med en undersøkelse av dine egne verdier, overbevisninger og erfaringer og hvordan disse påvirker samhandlingene med ditt barn. Deretter undersøker vi sammen dine ressurser og hvordan du kan bruke disse og endre strategier for å oppfylle din rolle bedre.

I den første og gratis samtalen (kartlegging og målsetting) blir vi kjent med hverandre, definerer ønsker og oppklarer gjensidige forventninger. 

«Eksempelets makt er ikke det viktigste når det gjelder å påvirke andre. Det er det eneste»

TEAMCOACHING

Mulige utfordringer: Dere opplever kanskje negative samhandlinger i form av destruktiv kommunikasjon, uenigheter og konflikter som fører til dårlig arbeidsmiljø og lav måloppnåelse. 

Hva kan jeg hjelpe dere med? Jeg kan hjelpe dere med å granske individuelle verdier og ressurser, forstå andres ståsted og styrke og til å opprettholde samhandlingsformer som skaper et godt arbeidsmiljø og fører til høyere måloppnåelse. Jeg tilpasser innhold, rammer og prosess etter teamets behov. Som et resultat av denne typen coaching, vil dere oppleve at dere blir tryggere på hverandre og utvikler varme og konstruktive samhandlinger og dermed takler stress og press mer hensiktsmessig. 

Coachingen starter med en kartlegging av teamets visjon, verdier og ressurser. Deretter går vi gjennom personlighetstyper og eventuelle personlige profiler og hva de betyr for det interne samarbeidet og teamets utvikling. Til slutt undersøker vi sammen hvordan teamets indre ressurser kan brukes for å fjerne eventuelle hindre og nå felles mål bedre og raskere.  

I den første og gratis samtalen (kartlegging og målsetting) med teamets representant blir vi kjent med hverandre, definerer  ønsker og oppklarer gjensidige forventninger.  

«På seg selv kjenner man ingen andre»


Bestill mine tjenester

Send meg dine kontaktdetaljer og jeg vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.